Tuesday, July 23, 2013

NAFASI ZA KAZI MIFUGO NA UVUVI JULAI 2013

Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi imepanga kuajiri Wataalam wa Kada za Mifugo na Uvuvi katika mwaka 2012/2013. Hivyo, tunapenda kuwatangazia Watanzania wote wenye sifa watume barua za maombi ya kazi zifuatazo:


1.  Daktari Mifugo Mkufunzi Daraja la II (Veterinary Tutor II)  Nafasi 1

(a)      Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Shahada ya Sayansi ya Tiba ya Mifugo kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali na wawe wamesajiliwa na Bodi ya Madaktari wa Mifugo Tanzania.

(b)      Majukumu
 • Kutafsiri mihutasari ya mafunzo kwenye masomo;
 • Kuandaa mtiririko wa kila somo (lesson plan) kwa upande wa nadharia na vitendo;
 • Kufundisha kozi za stashahada na astashahada kwa upande wa nadharia na vitendo;
 • Kuandaa na kupanga somo la vitendo na kusimamia wanachuo wakati wa kujifunza;
 • Kupima maendeleo ya wanachuo kwenye mitihani kwa kipindi chote kinaehohusika na kutunza alama zao;
 • Kupima maendeleo ya wanachuo kwa kushirikiana na madaktari/maofisa mifugo wa wilaya, viwandani wakati wa mafunzo kwa vitendo (Field Practicals).

(c)       Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi ya TGS F

2.   Daktari Utafiti Mifugo Daraja la II (Veterinary Research                         Officer II)  Nafasi 2

(a)      Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Shahada ya Sayansi ya Tiba ya Mifugo kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali na wawe wamesajiliwa na Bodi ya Madaktari wa Mifugo Tanzania.


(b)      Majukumu
 • Kujifunza na kumudu mbinu na taratibu za utafiti wa afya na maradhi ya mifugo;
 • Kuweka kumbukumbu za utafiti;
 • Kusaidia kuendesha semina za maonyesho ya ufugaji bora;
 • Kuandaa mapendekezo  ya Utafiti (Reserach Proposal) kwa kushirikiana na Daktari Utafiti Mifugo anayemsimamia;
 • Kufanya utafiti chini ya usimamizi wa Daktari Utafiti Mwandamizi;
 • Kukusanya na kuchambua takwimu za utafiti unaoendelea na;
 • Kuchapisha taarifa na makala za Utafiti.

 (c)      Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi ya TGRS C       

3.   Afisa Utafiti Mifugo Daraja la II (Livestock Research  Officer II)      Nafasi 5

(a)      Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Shahada ya Sayansi ya Wanyama kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali.

(b)      Majukumu
 • Kujifunza na kumudu mbinu na taratibu za utafiti wa mifugo/ndorobo.
 • Kufanya utafiti chini ya usimamizi wa Afisa Utafiti Mwandamizi.
 • Kuandika na Kuweka kumbukumbu za utafiti.
 • Kusaidia kuendesha semina na maonyesho ya ufugaji bora.
 • Kuandaa mapendekezo ya utafiti (Research Proposals) kwa kushirikiana na Afisa Utafiti Mifugo anayemsimamia.
 • Kufanya kazi zo zote kama atakavyoelekezwa na mkuu wake wa kazi

Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi ya TGRS A


4.   Mkufunzi Mifugo Daraja la II (Livestock Tutor II)          Nafasi 1
(a)      Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Shahada ya Sayansi ya Mifugo au Elimu, Mafunzo na Ugani kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali.

(b)      Majukumu
 • Kutafsiri mihutasari ya mafunzo kwenye masomo.
 • Kuandaa mtiririko wa kila somo (lesson plan) kwa upande wa nadharia na vitendo.
 • Kufundisha kozi za stashahada na astashahada kwa upande wa nadharia na vitendo.
 • Kuandaa na kupanga somo la vitendo na kusimamia wanachuo wakati wa kujifunza.
 • Kupima maendeleo ya wanachuo kwenye mitihani kwa kipindi chote kinachohusika na kutunza alama zao.
 • Kupima maendeleo ya wanachuo kwa kushirikiana na maofisa mifugo wa wilaya, viwandani wakati wa mafunzo kwa vitendo (Field Practicals).

Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS D


5.   Afisa Mifugo Msaidizi Daraja la II (Livestock Field Officer II) Nafasi 16

 (a)     Sifa za waombaji `
Waombaji wawe wamehitimu Elimu ya kidato cha IV au cha VI wenye Stashahada (Diploma) ya Mifugo kutoka vyuo vya Mifugo (Livestock Training Institute – LITI) au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.


(b)      Majukumu
 • Kufanya uchunguzi wa magonjwa ya mifugo kwa wafugaji wa eneo lake;
 • Kukusanya takwimu za nyama na mazao yatokanayo na mifugo kama ngozi na kuandika ripoti;
 • Kushirikiana na Wakaguzi wa Afya, kukagua nyama na usafi wa machinjio mara kwa mara;
 • Kutibu na kutoa chanjo za magonjwa ya mifugo chini ya usimamizi wa Daktari wa Mifugo na kushauri wafugaji jinsi ya kukinga mifugo dhidi ya magonjwa;
 • Kusimamia uchanganyaji wa dawa ya josho;
 • Kushauri wafugaji juu ya mbinu bora za kuzalisha maziwa na utunzaji wa ndama;
 • Kusaidia katika uhamilishaji (Artificial Insermination) na Uzalishaji (Breeding) wa mifugo kwa ujumla;
 • Kukusanya takwimu za maendeleo ya mifugo katika eneo lake na;
 • Kushauri na kusimamia ujenzi wa majosho, machinjio, vibanio na miundombinu inayohusiana na ufugaji bora.

( c )     Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS C


6.   Mhandisi Baharini  II (Marine Engineer II) Nafasi 1

(a)      Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.

(b)      Majukumu
 • Kusimamia ufungaji wa mitambo katika vyombo vya uvuvi;
 • Kushauri juu ya aina za vyombo/mitambo inayostahili kuendeleza uvuvi;
 • Kusimamia matengenezo ya vyombo vya uvuvi na;
 • Kusimamia uendeshaji wa mitambo ya vyombo vya baharini.

(c )      Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS E

7.   Mkunfuzi wa Mifugo Msaidizi Daraja la II (Assistant Livestock Tutor  II) Nafasi 1

 (a)     Sifa za waombaji `
Waombaji wawe wamehitimu Elimu ya kidato cha IV au cha VI wenye Stashahada (Diploma) ya Mifugo kutoka vyuo vya Mifugo (Livestock Training Institute – LITI) au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.

(b)      Majukumu
 • Kuandaa mtiririko (Lesson Plan) wa somo;
 • Kufundisha Kozi ya Astashahada ya Mifugo kwa Wanafunzi na wafugaji;
 • Kusimamia  masomo ya vitendo chini ya usimamizi wa Mkufunzi Mkuu wa somo;
 • Kuandaa na kupanaga vifaa kwa ajili ya somo la vitendo;
 • Kuwapima wanachuo wakati wa mazoezi ya somo la vitendo na
 • Anaweza kuteuliwa kuwa Mkuu wa Kitengo (Dairy,Poultly,maabara, museum)

( c ) Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS C


8.   Fundi Sanifu Maabara  za Mifugo Daraja la II (Veterinary Laboratory Technician  II) Nafasi 2

 (a)     Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Elimu ya kidato cha VI wenye Stashahada (Diploma) katika fani ya Fundi Sanifu Maabara (Mifugo) kutoka Chuo cha Mifugo (LITI) au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.

(b)      Majukumu
 • Kukusanya sampuli kwa ajili ya uchunguzi wa maabara;
 • Kuwasaidia wataalam kuandaa vifaa vya uchunguzi;
 • Kutunza takwimu za uchunguzi;
 • Kutunza usafi wa maabara na vyombo vilivyomo;

( c )     Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS C


9.   Afisa Uvuvi Msaidizi II (Asistant Fisheries Officer II) Nafasi 2


(a) Sifa za waombaji
Waombaji wawe wamehitimu Elimu ya kidato cha VI wenye Stashahada (Diploma) Uvuvi au Uhifadhi wa Samaki na Masoko (Fish Processing & Marketing) kutoka vyuo vya uvuvi vya Mbegani, Kunduchi, Nyegezi au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.


(b) Majukumu
 • Kutengeneza, Kushona, Kutunza na Kukarabati zana za uvuvL
 • Kutunza na kuangalia mabwawa ya samaki
 • Kutega mitego Ziwani au Baharini.
 • Kutengeneza nyavu ndogo ndogo.
 • Kuwapa chakula samaki katika mabwawa.
 • Kuvua samaki katika mabwawa.
 • Kutoa ushauri kwa wavuvi kuhusu mbinu mbalimbali za uvuvi.
 • Kukusanya takwimu za uvuvi kutoka kwenye vituo vya kupokelea samaki.
 • Kutoa ushauri juu ya uhifadhi wa samaki na mbinu za usambazaji na uuzaji wa mazao yatokanayo na samaki.
 • Kuwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa samaki na mambo muhimu I

( c )     Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS C

10.        Mteknolojia wa Samaki  II (Fish Technologist II) Nafasi 1

(a)      Sifa za waombaji

Waombaji wawe wamehitimu Shahada ya Sayansi ya Chakula (Food Science and Food Nutrition, Food Technology, Microbiology) kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.


(b)      Majukumu

 • Kutoa ushauri juu ya utayarishaji, utengenezaji, ukaushaji na uhifadhi wa samaki na mazao yatokanayo na uvuvi;
 • Kusimamia na kushauri juu ya Kanuni za uthibiti ubora wa Samaki na mazao yake;
 • Kutoa ushauri juu ya matumizi mbalimbali ya samaki kama chakula bora katika viwanda na maeneo mengine;
 • Kudhibiti ubora wa samaki katika mialo;
 • Kuthibiti usafi katika maeneo ya kupokelea samaki na;
 • Kukagua nyaraka mbalimbali zinazotakiwa kutunzwa melini na viwandani.

(c )      Mshahara wa watumishi wa Serikali ngazi  ya TGS D


MAMBO YA KUZINGATIA

(i)              Barua za maombi zimbatane na Maelezo Binafsi  (CV), picha ndogo za 2 ukubwa wa pasipoti, cheti cha kuzaliwa, vyeti vya kuhitimu elimu ya Sekondari na Shahada;
(ii)             Waombaji wawe na umri usiozidi miaka 45;
(iii)            Wahitimu walioajiriwa Serikalini hawaruhusiwi kuomba nafasi hizi kwa sababu tayari wana ajira;
(iv)           Wahitimu waliotuma maombi yao kabla ya tangazo hili wanashauriwa kutuma maombi upya;
(v)            Barua zote za maombi ziwasilishwe katika muda wa siku saba kuanzia tarehe ya kwanza ya kutolewa tangazo hili;
(vi)           Tangazo hili linapatikana kwenye Tovuti ya Wizara www.mifugouvuvi.go.tz na;
(vii)          Barua zote zitumwe kwa:


Katibu Mkuu,
Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi,
S.L.P 9152,

DAR ES SALAAM.

My Blog List

Join Us on Facebook

Popular Posts

Labels

Acacia Mining ACB AKIBA COMMERCIAL BANK AccessBank Accountant Accounting Accounts ACDI/VOCA ACORD ACTED Action Against Hunger (ACF) ActionAid Adeso Administrative Advans Bank AfDB African Development Bank Africa Nazarene University Africa Rice Center (AfricaRice) African Barrick Gold African Development Bank African Union African Virtual University African Wildlife foundation (AWF) Africare Aga Khan Development Network (AKDN) Aga Khan Foundation Aga Khan Health Services Aga Khan Hospital Agha Khan AGRA Alliance for a Green Revolution in Africa Agricultural Agricultural Society of Kenya Agriculture Jobs Air Malawi Airtel Africa AKU ​Aga Khan University ALAF Limited Altima Africa American Embassy American Refuge Committee Amnesty AMREF ao Architects Ardhi University Arusha Au African Union Auditor Aviation AWF African Wildlife Foundation B B C WORLD SERVICE Bank Jobs Bank of Tanzania Bank of Uganda Barclays Bhttp://www.blogger.com/img/blank.gifank of Tanzania Bioversity International Bondo University College BRALIRWA British Council British High Commission BTC Belgian Technical Cooperation Bulyanhulu Gold Mine Burundi Business Development Buzwagi Gold Mine CAFOD - Catholic Agency for Overseas Development CARE International Caritas Catholic Relief Services CBA Commercial Bank of Africa Chemonics International CHF International ChildFund Christian Aid Civil Engineers Climate Change Clinton Health Access Initiative (CHAI Coca-Cola COMESA COMESA Secretariat: Commercial Bank of Africa Community Development Jobs Comoros Concern Worldwide Concultancy Congo - Kinshasa Conservation Jobs Consolidated Bank of Kenya Consultancy COOPI - Cooperazione Internazionale COUNTRY DIRECTOR CRDB BANK Customer Service Jobs Danida Danish Refugee Council Dar es salaam Dar es Salaam Institute of Technology Daraja Tanzania Data Base Management Daystar University Del Monte Kenya Deloitte East Africa DFID DHL Express DIAMOND TRUST BANK DIT DAR ES SALAAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY Djibouti Dodoma Driver Driver - Logistics East African Breweries East African Community East African Development Bank Ecomist Economist Education Egerton University EGPAF Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation Electrical Engineer Embassies EngenderHealth Engineering Engineers Registration Board (ERB) Environmental Equity Bank Ernst and Young Ethiopia Ethiopian Airlines European Union Ewaso Ngiro South River Basin Development Authority EWURA Family Health International (FHI) FHI 360 FilmAid International Fina Bank Finance Finance and Administration FINCA JOBS Food and Agriculture Organization Freedom House Futures Group GEITA GOLD MINING Geologist GOAL Goal Ireland Google Africa Graduates Gulf African Bank Halmashauri Handicap International Health - Medical Helen Keller International Help Age Hivos Horn Relief Hospitality Human Resources Human Rights IBM EAST AFRICA ICAP - TZ ICAP of Columbia University icipe Project ICT JOBS Ifakara Health Institute IFC International Finance Corporation IFM INSTITUTE OF FINANCE MANAGEMENT IGAD IITA International Institute of Tropical Agriculture Inoorero University INSTITUTE OF ADULT EDUCATION International Commercial Bank International Jobs International Medical Corps International Organization for Migration (IOM) International Potato Center International Potato Center (CIP) International Rescue Committee (IRC) Internews® Network Internships InterShips Intrahealth IntraHealth International Iringa Islamic Relief ITECH IUCN International Union for Conservation of Nature Jhpiego Jomo Kenyatta University Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Kabale University Kabale University (KAB) Kagera Kakira Sugar Kampala KCB BANK KEMRI KEMRI/CDC Program Kenya Kenya Accreditation Service Kenya Airports Authority kenya Airways Kenya Commercial Bank Kenya Polytechnic University College Kenya Ports Authority Kenya Red Cross Society Kenyan Banks Kenyatta University KickStart International Kigali Kigoma Kilimanjaro Kilimanjaro Christian Medical Centre Kisii University College Kisumu KPMG KUITWA KAZINI Kyambogo University Laboratory Jobs Lake Victoria Basin Commission Lake Victoria South Water Services Board Lecturer Legal Legal Jobs Librarian Lindi Jobs Logistics Lutheran World Federation Makerere University Malaria Consortium Malawi Management Sciences for Health Management Systems International (MSI) Managers Manyara Mara Marie Stopes Marie Stopes International (MSI) Marketing Maseno University Mbeya MCL Mwananchi Communications Médecins Sans Frontières Media Medical MENTOR Initiative Mercy Corps Microsoft Mining Ministry of State for Planning Moi University Mombasa Monitoring and Evaluation Morogoro MORUWASA Morogoro Urban Water and Sanitation Authority Moshi Mozambique MSF Switzerland MSH Management Sciences for Health MTN Mtwara MUHAS-harvad Muhimbili National Hospital Mumias Sugar Company Musoma Muteesa 1 Royal University Mwanza Mzumbe University Nairobi Nairobi Hospital Narok University College Nation Media Group National Bank of Commerce National Institute for Medical Research National University of Rwanda NBC BANK NECTA Nepad NGO JOBS Ngorongoro Conservation Area Authority Nile Basin Initiative Nile Breweries Limited Nkumba University North Mara Gold Mine Norwegian Refugee Council NSSF National Social Security Fund Nuru International Nzoia sugar Company Oil and Gas One Acre Fund Open Society Initiative for Eastern Africa (OSIEA) OPEN UNIVERSITY OF TANZANIA Operations OSHA Occupational safety and Health Authority Oxfam PA PAC Pact International Partners in Health Path International Pathfinder International Peace Corps Petroleum EngineerS Plan International Precision Air Procurement Project Management PSI Population Services International Pwani University College Pwc PricewaterhouseCoopers RECORDS MANAGEMENT JOBS Relief International Research Resolute Tanzania Restless Development Rio Tinto Room to Read RTI International RUKWA Rural Electrification Agency Ruvuma Rwanda RWANDA HOUSING AUTHORITY RwandAir SADC Secretariat SafariCom Safety and Security Sales Sales and Marketing Samaritan's Purse Save The Children Scholarships Search for Common Ground Security Serengeti Breweries Serengeti Breweries Ltd Seychelles Shinyanga Jobs Singida SNV International Software Engineering SOKINE UNIVERSITY SOKOINE UNIVERSITY Solidarités International Somalia Songas Songea South Sudan Stanbic Bank Standard Chartered Bank Stores SUA SOKOINE UNIVERSITY OF AGRICULTURE Sudan Best Jobs SUMATRA TAA Tanzania Airports Authority Tabora TACAIDS TANAPA TANESCO Tanga TANROADS Tanzania Tanzania Breweries Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA) Tanzania Electric Supply Company Tanzania Mortagage Refinance Company Tanzania Ports Authority Tanzania Postal Bank Tanzania Teachers’ Union TASAF Tanzania Social Action Fund TBC TANZANIA BROADCASTING CORPORATION TBS TANZANIA BUREAU OF STANDARDS TCRA Teaching Technoserve Telecoms Tender Tetra Tech ARD TFDA TANZANIA FOOD AND DRUGS AUTHORITY The Commonwealth The Foundation For Civil Society THE LAW SCHOOL OF TANZANIA TIB - Tanzania Investment Bank Tigo Jobs TPDC TRA Tanzania Revenue Authority TradeMark East Africa Trainee Transmara Sugar Company Trócaire Tropical Pesticides Research Institute TTCL Tanzania Telecommunications Company Limited Tulawaka Gold Mine Tullow Oil Tumaini University Tumba College of Technology Twaweza East Africa Twiga Cement uga Uganda Uganda Best Jobs Uganda National Roads Authority Uganda Revenue Authority Uganda Telecom Uiversity of Nairobi Umma University UN-Habitat UNDP Unicef Unilever United Nations United States International University University University of Dar es salaam University of Dodoma University of Nairobi UNOCHA UNWOMEN US EMBASSY USAID USAILI - INTERVIEW Utumishi VETA Volunteer VSF Belgium Vso International War Child International Water Engineering WaterAid International WaterAid Tanzania Web Development Western Union WFP World Food Programme World Agroforestry Centre World Bank World Concern World Health Organization World Lung Foundation (WLF) World Vision WRP Walter Reed Project WWF World Wide Fund for Nature Zambia ZANTEL Zanzibar Zanzibar University Zinduka Afrika